Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Hit Vision и лицата, ползващи сайта https://hit-vision.com. „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта https://hit-vision.com

 Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и. Сайт означава уебсайта находящ се на https://hit-vision.com/

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на Hit Vision

Следните условия са условията на споразумението между Вас и Hit Vision. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт. Всички изображения, текстове, и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение. Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие.

Hit Vision може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, Hit Vision не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

Hit Vision не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на Hit Vision , дори ако той включва логото на Hit Vision , моля приемете, че сайтът е независим от сайта на Hit Vision , и че Hit Vision няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта наHit Vision не означава, Hit Vision подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт. Доколкото е позволено от приложимия закон, Hit Vision при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
Hit Vision не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на Hit Vision. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други. Hit Vision има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на Hit Vision

Цени.

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Hit Vision си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора. При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Допълнителни условия За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Свържете се с нас по един от следните начини:

Телефон: 0887 362241

Имейл: info@hit-vision.com